HTML ელემენტები
Basic
საბაზისო ელემენტები და ზოგადი პრინციპები
საბაზისო ელემენტებია რომლებიც განსაზღვრავენ HTML ფაილიტ ტიპს და ფორმატს და ვებ-გვერდის გაწყობის ზოგადი პრინციპები.
ატრიბუტი
აღწერა
 
html
html არის უპირველესი ელემენტი რომელიც იწერება <html> da წარმოადგენს იმ ძირითად ტეგს სადაც მოთავსებულია სხვა ყვეა დანარჩენი ტეგი, რომელიც კონკრეტულ ერთ გვერდის შემადგენელი ნაწილი იქნება.
 
dcotype
დოკუმენტის ტიპის ასაღწერას გამოიყენება <!DOCTYPE html> რომელიც გამოიყენება <html> ტეგის გარეთ და განსაზღვრავს დოკუმენტის ტიპს. ამავე ტეგით განისაზღვრება დოკუმენტის ტიპის ვერსიაც, მაგალითად XHTML 1.1-ისთვის გამოვიყენებთ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
 
MarkupLanguage
მარკირების ენა - იგივე სანიშნების ენა, რითაც გარკვეული ლოგიკით ხდება ინფორმაციის სტრუქტურიზირება. მაგალითად: <b>გამუქებული ტექსტი</b>.
HTML - Hypertext Markup Languages
 
Inline
HTML გვერდი იყოფა რამდენიმე ტიპის ელემენტებად, უხილავი, inline (პირდაპირი), block (ბლოკის ტიპი) და მათი კომპინირებული სხვა ტიპები. Inline ელემენტი არის ხილვადი ელემენტი, რომელიც ჩადგმულია მის გარშემო მყოფ ტეგებს შორის და იკავებს თავისუფალ ადგილს.
HTML სამაგალითო კოდი:
<span>1</span><span>2</span><span>3</span>


რეზულტატი:
123
 
Block
Block ტიპის ელემენტებია, როლებიც იკავებენ ოთხკუთხედის ფორმის სივრცეს შესაბამის ზომისას ან მთლიან ხაზისას.
HTML სამაგალითო კოდი:
<div>1</div><div>2</div><div>3</div>


რეზულტატი:
1
2
3
 
Element
თითოეული ტეგი წარმოადგენს ცალკეულ ობიექტს უხილავი ან ხილვადი (inline/block) ტიპებისას, რომელსაც გააჩნია ტეგის სახელი, უნიკალური იდენტიფიკატორი - მიმთითებელი, კლასი, საწყისი პარამეტრები, ატრიბუტები, სტილები, მეთოდები და თვისებები.
 
SimpleCode
HTML სამაგალითო კოდი:

<html>
<head>
	<title>Site Name</title>
</head>
<body>
<div>
	<span>testing</span><span>&nbsp;</span><span>Site</span>
</div>	
</body>
</html>რეზულტატი:
testing Site
 
 
Metadata
მეტამონაცემები
მონაცემები რითაც განისაზღვრება HTML გვერდის განზოგადებული კონტექსტი, ფარგლები, განსაზღვრებები, სკრიპტები, სტილები და აშ. მეტამონაცემების ტეგები გამოიყენება მხოლოდ <head> ტეგის შიგნით.
ატრიბუტი
აღწერა
 
head
ტეგი <head> წარმოადგენს html-ის პირველ ბლოკს განკუთვნილს მეტამონაცემებისთვის და მხოლოდ მასში აიღწერება ყველა მეტა მონაცემი. ის ერთადერთია html ფაილში.
 
base
ტეგი <base> და გამოიყენება ვებ-გვერდის URL მისამართის განსასაზღვრავად
 
link
ტეგი <link> წარმოადგენს გარე რესურსების შემოერთების საშუალებას. სტილების, სკრიპტების და აშ.
 
meta
ტეგი <meta> წარმოადგენს დანარჩენი მეტამონაცემები განსაზღვრისათვის, რომელიც ვერ განისაზღვრება სხვა მეტამონაცემების ტეგებიდან (<base>, <link>, <script>, <style> or <title>)
 
style
ტეგი <style> წარმოადგენს მიმდინარე html გვერდისთვის სტილების აღწერას დიზაინისთვის
 
script
ტეგი <script> გამოიყენება სკრიპტული კოდის ჩასაშენებლად
 
title
ტეგი <title> წარმოადგენს ვებ-ბრაუზერის ფანჯრის დასახელების მნიშვნელობას
 
 
Content
შიგთავსის იგივე კონტენტი
გამოიყენება html გვერდის შემცველი ინფორმაციის მართვისთვის
ატრიბუტი
აღწერა
 
body
ტეგი <body> წარმოადგენს HTML ფაილის html ტეგის მეორე ბლოკს head-ის შემდეგ, რომელშიც მოთავსებულია მთელი გვერდის კონტენტი. ის ერთადერთია html ფაილში.
 
address
ტეგი <address> გამოიყენება ავტორის მიერ, მისი ან/და მისი კომპანიის რეკვიზიტების განსათავსებლად
 
article
ტეგი <article> სტატიის შესადგენად, რომელიც გაამარტივებს გაზეთის, ბლოგების, სიახლეების ტიპის გვერდის აწყობას.
 
footer
ტეგი <footer> წარმოადგენს სტატიის ქვედა ნაწილს რაიმე ზოგადი ინფორმაციის, საავტორო უფლებებისთვის, ავტორის სახელის მისათითებლად და აშ. ის გამოიყენება <article>, <aside>, <nav>, <section>, <blockquote>, <body>, <details>, <fieldset>, <figure>, <td> ტეგებში.
 
header
ტეგი <header> წარმოადგენს ჯგუფის თავაკს-ქუდს ან ნავიგაციისთვის სარეკლამო ფრაზას.
 
h1, h2, h3, h4, h5, h6
ტეგი <h1> გამოიყენება დოკუმენტების ან ტექსტური ინფორმაციაში შიდა დონეების განსასაზღვრავად.
 
nav
ტეგი <nav> გამოიყენება ნავიგაციის გასაუმჯობესებლად, მასში მოქცეულ გარე რესურსებთან ან საიტებთან ბმულებით ამარტივებს იმ ბმულების გამოკვეთას სადაც შესაძლოა გაგრძელდეს ძებნა.
 
section
ტეგი <section> გამოიყენება ერთი თემატური გაერთიანების შესაქმნელად
 
 
Text
ტექსტების განლაგებასთან მუშაობა
გამოიყენება html გვერდში დატანილი ტექსტების განლაგებისთვის
ატრიბუტი
აღწერა
 
blockquote
ტეგი <blockquote> გამოიყენება ციტატების გასაკეთებლად.
 
dl
ტეგი <dl> წარმოადგენს დიალოგის სტილში ტექსტის გამოსატანა, როგორებიც შეიძლება იყო: კითხვა-პასუხი, რაიმეს აღწერა, და აშ. მასში მონაწილეობს 2 ტეგი dl და dt.
 
dt
ტეგი <dt> გამოიყენება dl ტეგში პირველი პირის გამოსახატავად დიალოგის რეჟიმში, კითხვის გასაწერად კითხვა-პასუხის რეჟიმში და აშ.
 
dd
ტეგი <dd> გამოიყენება dl ტეგში მეორე პირის გამოსახატავად დიალოგის რეჟიმში, პასუხების გასაწერად კითხვა-პასუხის რეჟიმში და აშ.
 
div
ტეგი <div> წარმოადგენ ზოგად ტეგს, რომლითაც შესაძლებელია ძირითადი სტრუქტურის შემუშავება. ის არ არის დამოკიდებული რომელიმე ტეგზე. ის შეიძლება გამოვიყენეოთ სხვა ტეგების მაგივრად სტილის და დიზაინის შესაქმენლად, გარდა ისეთი ელემენტებისა რომლებსაც აქვთ სხვა აზრობრივი დანიშნულება (როგორებიც არის: article, nav, )
 
figure
ტეგი <figure> გამოიყენება სურათების, სქემების, გრაფიკული გამოხატულები და აშ. გაერთიანებისთვის.
 
figcaption
ტეგი <figcaption> გამოიყენება ფიგურის აღწერისთვის, დასახელებისთვის ან ტექსტურად გამოსახატავად
 
hr
ტეგი <hr> წარმოადგენს გამყოფი ხაზს
 
ul
ტეგი <ul> გამოიყენება ხისებური სიის, მენიუს, რაიმე სტრუქტური და მსგავსი საკითხების გადასაწყვეტად, li და ol-ელემენტების გასაერთიანებლად; მაგ: (<ul><li>1 ხაზი<ul><li>1.1. ხაზი</li></ul></li><li>2 ხაზი</li></ul>)
 
li
ტეგი <li> გამოიყენება სიების მართვისთვის. თვითოეული li ტეგი წარმოადგენს სიაში ერთ ჩანაწერს
 
ol
ტეგი <ol> გამოყოფილი სიების შესადგენად, სადაც თვითოეულ სტრიქონისთვის შესაძლებელი იქნება გადანომრვა, რგოლებით ან სიმბოლოებით გამოყოფა და აშ. რომელსაც განსაზღვრავს ატრიბუტი list-style-type.
 
main
ტეგი <main> გამოიყენება დოკუმენტის იგივე კონკრეტული ვებ-გვერდის ძირითადი ინფორმაციის გამოყოფისთვის, ისეთი ინფორმაციებიდან რომლებიც შესაზლოა სხვადასხვა გვერდებზე გამეორდეს. მენიუ, საავტორო უფელები, ერკლამები და აშ.
 
p
ტეგი <p> წარმოადგენს პარაგრაფს
 
pre
ტეგი <pre> ტექსტის პირდაპირი ფორმატით გამოსახვა, თეთრი ხაზების და სტრიქონების შენარჩუნებით.
 
 
InlineText
ტექსტების ვიზუალიზაციასთან მუშაობა, პირდაპირი-ჩაშენებული საშუალებებით
გამოიყენება html გვერდში დატანილი ტექსტების ვიზუალიზაციისთვის პირდაპირი-ჩაშენებული ტეგების გამოყენებით
ატრიბუტი
აღწერა
 
a
ტეგი <a> გამოიყენება ბმულების ასაწყობა, გარე ან შიდა გვერდის ელემენტებთან .
 
abbr
ტეგი <abbr> გამოიყენება აბრევიატურების გასაკეთებლად.
 
b
ტეგი <b> გამოიყენება ტექსტის გამუქებისთვის Bold.
 
br
ტეგი <br> გამოიყენება ახალ ხაზზე გადასასვლელად.
 
cite
ტეგი <cite> გამოიყენება ტექსტში ციტატის გასაკეთებლად.
 
code
ტეგი <code> გამოიყენება პროგრამული კოდის ეკრანზე გამოსატანად.
 
data
ტეგი <data> გამოიყენება კონტენტის კონვერტაციისთვის რაიმე ცვლადად. მაგალითად: <data value="2015-01-01">2015 წლის პირველი იანვარი</data>
 
dfn
ტეგი <dfn> გამოიყენება გამოყენებული ტერმინების განსაზღვრისათვის.
 
em
ტეგი <em> გამოხატვა Emphasized text.
 
i
ტეგი <i> გამოხატვა Italic text.
 
mark
ტეგი <mark> გამოიყენება მარკირებისთვის Mark.
 
q
ტეგი <q> გამოიყენება ციტირებისთვის Text for test.
 
s
ტეგი <s> გამოიყენება ტექსტზე ხაზის გადასმისთვის Text.
 
samp
ტეგი <samp> გამოიყენება ცალკეული სიმბოლოების გამოსატანად. Hello world.
 
small
ტეგი <small> გამოიყენება პარა ზომის ტექსტების გამოსატანას Text.
 
span
ტეგი <span> გამოიყენება ფრაზების გამოსახატავად.
 
strong
ტეგი <strong> გამოიყენება ტექსტების გასამუქებლად.
 
sub
ტეგი <sub> გამოიყენება ქვეტექსტების გამოყოფისთვის TEXT123.
 
sup
ტეგი <sup> გამოიყენება ხარისხის მაჩვენებლის გამოსახატავად 102.
 
time
ტეგი <time> გამოიყენება თარიღების გამოსაყოფად.
 
u
ტეგი <u> გამოიყენება ტექსტზე ქვეშ ხაზის გასმისთვის Text.
 
var
ტეგი <var> გამოიყენება ცვლადების ვიზუალიზაციისთვის Variable.
 
 
Image
სურათები და მულტიმედია
გამოიყენება სურათებთან და მულტიმედიის ფაილებთან სამუშაოდ
ატრიბუტი
აღწერა
 
img
ტეგი <img> გამოიყენება სურათის გამოსაჩენად.
 
map
ტეგი <map> გამოიყენება რაიმე სურათის ან გრაფიკული გამოსახულების შიგნით რეგიონების დასაყოფად, რომელზეც განხორციელდება გარკვეული ოპერაციები.
 
area
ტეგი <area> გამოიყენება map ელემენტის სიგნით რეგიონების მოსანიშნად.
 
audio
ტეგი <audio> გამოიყენება აუდიო ფაილების გასაშვებად.
 
video
ტეგი <video> გამოიყენება ვიდეო ფაილების გასაშვებად.
 
track
ტეგი <track> გამოიყენება ვიდეოზე მონაცემების დასადებად მაგალითი
 
 
Embedded
ჩადგმული დანამატები (Embedded)
გამოიყენება ჩადგმული დანამატების გამოსაყენებლად.
ატრიბუტი
აღწერა
 
embed
ტეგი <embed> გამოიყენება ინტერნეტ ბრაუზრის პლაგინების გამოსაყენებლად, როგორიც არის flash, adobe და აშ.
 
iframe
ტეგი <iframe> გამოიყენება ბრაუზერის ფანჯრის კოდში ჩადგმისთვის.
 
object
ტეგი <object> გამოიყენება გარე პროგრამული ობიექტის გამოსაძახებლად, როგორიც არის ActiveX კომპონენტი, პლაგინი და სხვა.
 
param
ტეგი <param> გამოიყენება ობიექტზე პარამეტრების გადასაცემად.
 
source
ტეგი <source> გამოიყენება პროგრამული ნაწილის ასარჩევად, რის გამოყენებითაც ბრაუზერი ახდენს სურათის, აუდიო და ვიდეო ფაილების დამუშავებას.
 
 
Scripting
სკრიპტები
სკრიპტული პროგრამული ენების გამოყენება. როგორებიც არის javascript, vbscript და სხვა
ატრიბუტი
აღწერა
 
canvas
ტეგი <canvas> გამოიყენება გრაფიკული დიზაინისთვის, ხატვისთვის ან რაიმე სურათის შესაქმნელად სკრიპტის და პირდაპირი გადასაცემი პარამეტრების გამოყენებით.
 
script
ტეგი <script> გამოიყენება სკრიპტული პროგრამული კოდის ჩასაშენებლად, საიდანაც შესრულდება სკრიპტული კოდი.
 
noscript
ტეგი <noscript> გამოიძახება მაშინ როდესაც ინტერნეტ ბრაუზერს არ გააჩნია სკრიპტული მხარდაჭერა ან არ აქვს უფლება.
 
 
Editing
კორექტირება
ტექსტების რედაქტირებისთვის, ვიზუალური ნაწილის წარმოსაჩენად.
ატრიბუტი
აღწერა
 
del
ტეგი <del> გამოიყენება წასაშლელი ტექსტის მოსანიშნად {My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>!} და გამოჩნდება {My favorite color is blue red!}.
 
ins
ტეგი <ins> გამოიყენება ჩასამატებელი ტექსტის მოსანიშნად გრაფიკული დიზაინისთვის, {My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>!} და გამოჩნდება {My favorite color is blue red!}.
 
 
Table
ცხრილები
ცხრილების დიზაინის და სტრუქტურის ელემენტი.
ატრიბუტი
აღწერა
 
table
ტეგი <table> წარმოადგენს ცხრილის აღწერის ძირითად ელემენტს. მის ქვეშ არის მოქცეული სხვა დანარჩენი ცხრილის ელემენტები.
 
tr
ტეგი <tr> გამოიყენება თვითოეული სტრიქონის ჩანაწერისთვის.
 
td
ტეგი <td> განსაზღვრავს თვითოეული სვეტს.
 
thead
ტეგი <thead> წარმოადგენს ცხრილის ქუდს იგივე თავაკს.
 
tbody
ტეგი <tbody> წარმოადგენს ცხრილის ტანის სტრუქტურას.
 
tfoot
ტეგი <tfoot> წარმოადგენს ცხრილის ქვედა ხაზს-ცხრილის დაბოლოებას.
 
caption
ტეგი <caption> წარმოადგენს ცხრილის დასახელების განმსაზღვრელს.
 
col
ტეგი <col> გამოიყენება colgroup ტეგში და განსაზღვრავს სვეტების გამაერთიანებელ სტრუქტურას.
 
colgroup
ტეგი <colgroup> გამოიყენება სვეტების გაერთიანების სტრუქტურის განსასაზღვრად.
 
th
ტეგი <th> წარმოადგენს ქუდის, იგივე თავაკის სვეტების გამოყოფის საშუალებას. ის td-ს მაგივრობას წევს, განსხვავება აქვს მხოლოდ სტილში, რადგან ვიზუალურად იყოს განსხვავებული.
 
 
Form
ფორმა
დანიშნულებაა მონაცემების შევსება უზრუნველყოს კლიენტის მხარეს და მათი გადაგზავნა განახორციელოს სერვერის მხარეს.
ატრიბუტი
აღწერა
 
form
ტეგი <form> არის ფორმის მთავარი ელემენტი, რომლის საშუალებითაც განისაზღრვება გადასაგზავნი მონაცემების მისამართი, მეთოდი და რომელშიც თავს იყრის ფორმის ყველა სხვა ელემენტი.
 
input
ტეგი <input> წარმოადგენს ინფორმაციის შეყვანის ელემენტს. ის შეიძლება იყოს: text, checkbox, color, date, datetime, datetime-local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, button, tel, time, url, week. და შესაძლოა კიდევ დაემატოს სხვა ფორმატები.
 
datalist
ტეგი <datalist> გამოიყენება ტექსტურ ველში წინასწარ განსაზღვრული მონაცემების მარტივის არჩევისთვის.
 
label
ტეგი <label> წარმოადგენს ელემენტის დასახელებას.
 
textarea
ტეგი <textarea> გამოიყენება ტექსტური მონაცემის შესაყვანად.
 
button
ტეგი <button> არის ღილაკი რაიმე ფუნქციის შესასრულებლად.
 
fieldset
ტეგი <fieldset> გამოიყენება რამდენიმე ელემენტის დასაჯგუფებლად.
 
legend
ტეგი <legend> გამოიყენება fieldset-ის შიგნით, დაჯგუფების დასახელებსი შესაქმნელად.
 
select
ტეგი <select> წარმოადგენს ჩამოსაშლელ-ასარჩევ ელემენტს.
 
option
ტეგი <option> გამოიყენება ჩამოსაშლელ-ასარჩევ ელემენტში(select) ჩანაწერის განსათავსებლად.
 
optgroup
ტეგი <optgroup> გამოიყენება ჩამოსაშლელ-ასარჩევ ელემენტში (select) ჩანაწერების დასაჯგუფებლად.
 
meter
ტეგი <meter> გამოიყენება სკალაური და წილადური რიცხვების შესაყვანად.
 
output
ტეგი <output> გამოიყენება რამდენიმე ელემენტიდან მათემატიკურად დაანგარიშებისთვის იხ. მაგალითი.
 
progress
ტეგი <progress> გამოიყენება პროცენტული მონაცემების ვიზუალიზაციისთვის.
 
 
InputType
input ელემენტი
შესაყვანი მონაცემები ტიპები.
ტიპი
აღწერა
მაგალითი HTML
გამოსახულება
 
button
ღილაკი, რომლის საშუალებითაც შესაზლებელია სხვადასხვა ოპერაციის მიბმა.
<input type="button" name="test" value="ტესტ">
 
checkbox
მოსანიშნი ელემენტების ერთობლიობა, სადაც შესაძლებელია რამდენიმა სანიშნის არჩევა
<input type="checkbox" name="test" value="ტესტ1"><input type="checkbox" name="test" value="ტესტ2">
 
color
(H5) ფერების ასარჩევი
<input type="color" name="test" value="ტესტ">
 
date
(H5) თარიღების ასარჩევი
<input type="date" name="test" value="ტესტ">
 
datetime
(H5) თარიღის და დროის
<input type="datetime" name="test" value="ტესტ">
 
datetime-local
(H5) დროის და თარიღის ასარჩევი, ლოკალური ფორმატით
<input type="datetime-local" name="test" value="ტესტ">
 
email
(H5) ელ.ფოსტის შესაყვანი
<input type="email" name="test" value="ტესტ">
 
file
ასატვირთი ფაილის მიმთიტებელი
<input type="file" name="test" value="ტესტ">
 
hidden
დამალული ელემენტები, რომლის მნიშვნელობა უნდა გადაიგზავნოს სერვერზე
<input type="hidden" name="test" value="ტესტ">
 
image
სურათი, მთავარი ღილაკის დიზაინისთვის
<input type="image" src="http://edu.mfes.ge/images/button64.png" name="test" value="ტესტ">
 
month
(H5) თვე
<input type="month" name="test" value="ტესტ">
 
number
(H5) რიცხვი
<input type="number" name="test" value="ტესტ">
 
password
პაროლი, იგივე ტექსტური ფორმატი სადაც ვიზუალურად გამოდის ერთიდაიგივე სიმბოლო, მაგ. ***
<input type="password" name="test" value="ტესტ">
 
radio
მოსანიშნი ელემენტების ერთობლიობა, სადაც შესაძლებელია მხოლოდ ერთი მნიშნველობის არჩევა
<input type="radio" name="testradio" value="ტესტ1"><input type="radio" name="testradio" value="ტესტ2">
 
range
(H5) საზღვრების არჩევა
<input type="range" name="test" value="ტესტ">
 
reset
ღილაკი, რომელიც უზრუნველყოფს ელემენტების მნიშვნელობის საწყის ეტაპზე დაბრუნებას
<input type="reset" name="test" value="ტესტ">
 
search
(H5) ტექსტური ელემენტი, რომელიც ეძებს კრეფის დროს შესაძლო სიტყვებს
<input type="search" name="test" value="ტესტ">
 
submit
ღილაკი, ფორმის მონაცემების გადაგზავნა სერვერზე
<input type="submit" name="test" value="ტესტ">
 
tel
(H5) ტელეფონის ნომრის შესაყვანი ველი
<input type="tel" name="test" value="ტესტ">
 
text
ერთხაზოვანი ტექსტური ელემენტი
<input type="text" name="test" value="ტესტ">
 
time
(H5) დრო
<input type="time" name="test" value="ტესტ">
 
url
(H5) URL მისამართის შესაყვანი ელემენტი
<input type="url" name="test" value="ტესტ">
 
week
(H5) კვირების შეყვანა
<input type="week" name="test" value="ტესტ">
 
 
OtherFormElement
ასარჩევი ელემენტი
ასარჩევი ელემენტი რომლის დანიშნულებაც არის წინასწარ შეგდგენილი სიიდან აირჩიოს მნიშნველობა.
ტიპი
აღწერა
მაგალითი HTML
გამოსახულება
 
select
ჩამოსაშლელი ელემენტი, წინასწარ შედგენილი სიის მიხედვით
<select name="testcolor" value="red"><option value="black">შავი</option><option value="red" selected=true>წითელი</option></select>
 
select_group
დაჯგუფებული ჩამოსაშლელი ელემენტი, წინასწარ შედგენილი სიის მიხედვით
<select> <optgroup label="Swedish Cars"> <option value="volvo">Volvo</option> <option value="saab">Saab</option> </optgroup> <optgroup label="German Cars"> <option value="mercedes">Mercedes</option> <option value="audi">Audi</option> </optgroup></select>
 
fieldset
ელემენტების დაჯგუფება
<fieldset> <legend>Personalia:</legend> Name: <input type="text"><br> Email: <input type="text"> </fieldset>
Personalia: Name:
Email:
 
 
ElementAttribute
ელემენტის ატრიბუტები
ელემენტის ხშირად გამოყენებული ატრიბუტები
ატრიბუტი
აღწერა
 
id
ატრიბუტი <id> არის უნიკალური ID HTML ფაილში.
 
name
ატრიბუტი <name>-ით განისაზღვრება ელემენტის სახელი.
 
style
ატრიბუტი <style>-ით განისაზღვრება ელემენტის სტილი ელემენტები, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს CSS ატრიბუტებს.
 
alt
ატრიბუტი <alt> არის მიმანიშნებელი ტექსტი ელემენტის.
 
disabled
ატრიბუტი <disabled> გამოიყენება ელემენტის დაბლოკვისთვის.
 
href
ატრიბუტი <href> არის ბმულის ჩანაწერი, რომელზეც უნდა მოხდეს გადამისამართება.
 
src
ატრიბუტი <src> არის ბმული ჩანაწერი, საიდანაც უნდა მოხდეს რესურსის აღება.
 
value
ატრიბუტი <value> წარმოადგენს ელემენტის მნიშნველობას.
 
class
ატრიბუტი <class> წარმოადგენს CSS სტილის კლასს-სახელს.
 
 
SEO
SEO - Search Engine Optimization, ძებნის სისტემის ოპტიმიზაციისთვის გამოყენებადი HTML ტეგები
SEO - Search Engine Optimization, ძებნის სისტემის ოპტიმიზაციისთვის გამოყენებადი HTML ტეგები
ატრიბუტი
აღწერა
 
META_Keyworkds
ატრიბუტი <id> არის უნიკალური ID HTML ფაილში.
 
title
ატრიბუტი <name>-ით განისაზღვრება ელემენტის სახელი.